Skip to content

Perinnän myytinmurtajat - Tavoitteena minimoida oikeudellinen perintä

 

shutterstock_1702602871 (2)

Perintä herättää ymmärrettävästi niin sanana kuin toimenpiteenäkin erilaisia tunteita. Törmäämmekin joskus väittämään, että haluaisimme maksimoida omat voittomme viemällä pienetkin summat oikeuteen. Tämä ei kuitenkaan voisi olla kauempana totuudesta, sillä pyrimme aina perimään saatavat ensisijaisesti vapaaehtoisen perinnän keinoin. Oikeudenkäyntejä vältetään niin pitkälle kuin mahdollista.

Tässä jutussa kerromme, mitkä ovat oikeudellisen perinnän haittapuolet ja miksi puolestaan vapaaehtoinen perintä kannattaa.

Mitä tarkoittaa vapaaehtoinen perintä?

Kun lasku on jäänyt syystä tai toisesta maksamatta, perii velkoja saatavaansa vapaaehtoisen perinnän keinoin. Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa saatavien perimistä, jossa velkoja yrittää saada velallisen suorittamaan maksun ilman oikeudellisia toimenpiteitä. Tämä tapahtuu lähettämällä maksumuistutuksia ja keskustelemalla velallisen kanssa yrittäen sopia maksutavasta ja aikataulusta, jotta molemmat osapuolet hyötyvät ja vältetään kalliimmat ja hankalammat oikeudenkäynnit.

Mitä tarkoittaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellinen perintä puolestaan tarkoittaa niitä velkojan toimenpiteitä, joilla hän yrittää periä velkaa takaisin velalliselta oikeudellisia keinoja käyttäen. Keskeisin oikeudellisen perinnän keino on kanteen nostaminen tuomioistuimessa. Nostettu kanne voidaan käsitellä summaarisena-eli riidattomana- asiana tai laajassa riita-asian käsittelyssä, joka voi tapahtua kirjallisesti taikka suullisesti oikeuden istunnoissa.

Oikeudellisesta perinnästä aiheutuu lähes aina huomattavat kustannukset kaikille oikeudenkäynnin osapuolille.

Oikeudellisen perinnän haittapuolet – näistä syistä se ei kannata

Oikeudellinen perintä ei välttämättä aina kannata, koska siihen liittyy useita mahdollisia haittapuolia.

Haittapuolia voivat olla esimerkiksi:

1. Korkeat kustannukset. Oikeudellisen perinnän käynnistäminen ja ylläpitäminen voi olla kallista, sillä se voi sisältää asianajaja- ja muita oikeudenkäyntikuluja sekä ulosottoviranomaisen palkkioita. Nämä kustannukset voivat olla suuremmat kuin perittävä velka, erityisesti, jos velka on pieni.

2. Aikaa kuluu. Oikeudenkäynnit voivat kestää kauan ja vaatia useita oikeudenkäynneille osallistumisia ja asiakirjojen käsittelyä, mikä vie aikaa ja energiaa.

3. Sopimuksellisten suhteiden heikkeneminen. Oikeudellinen perintä voi aiheuttaa suhteiden kärjistymistä ja pitkäaikaista haittaa liikesuhteisiin tai muihin sopimusten osapuolten välisiin suhteisiin.

4. Julkinen kuva. Oikeudenkäynteihin liittyy yleensä julkisuutta, mikä voi aiheuttaa huonoa mainetta ja vahingoittaa yrityksen tai henkilön julkista kuvaa.

5. Epävarma lopputulos. Oikeudenkäynneissä ei lähes koskaan voida taata myönteistä lopputulosta velkojalle. Jos tuomioistuin ei hyväksy saatavaa täysimääräisenä tai velallisella ei ole riittävästi varoja velan maksamiseen ulosotossa, velkoja voi jäädä ilman haluttua hyötyä.


Edellä mainituista syistä johtuen velkojat ja velalliset yrittävät pääsääntöisesti ensin ratkaista saataviaan koskevan erimielisyytensä neuvottelemalla, sovittelulla tai muilla vaihtoehtoisilla riidanratkaisumenetelmillä.

Miksi vapaaehtoinen perintä kannattaa

 

  1. Kustannustehokkuus. Vapaaehtoisessa perinnässä perintäkulut ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin oikeudellisen perinnän kulut. Tämä auttaa velkojaa säästämään rahaa ja saavuttamaan paremman tuoton peritystä velasta.

  2. Säästetty aika. Vapaaehtoinen perintä voi olla nopeampi prosessi kuin oikeudellinen perintä, koska se ei edellytä tuomioistuinkäsittelyä eikä byrokratialle tyypillisiä viivästyksiä.

  3. Suhteiden säilyttäminen. Koska vapaaehtoinen perintä perustuu neuvotteluun ja sovittelutaitoihin, se voi auttaa säilyttämään velkojan ja velallisen väliset suhteet paremmin kuin oikeudellinen perintä. Tämä voi olla erityisen tärkeää liikesuhteissa.

  4. Joustavuus. Vapaaehtoinen perintä mahdollistaa velkojien ja velallisten välillä joustavamman ja räätälöidymmän ratkaisun löytämisen. Neuvotteluihin ja sovitteluihin perustuvassa prosessissa molemmat osapuolet voivat löytää ratkaisun, joka sopii heidän tarpeisiinsa ja olosuhteisiinsa.

  5. Henkilötietojen suoja. Vapaaehtoisen perinnän avulla velkoja ja velallinen voivat käsitellä velka-asioita ilman, että ne joutuvat julkisuuteen, kuten oikeudenkäyntiasiakirjoissa.

  6. Vähemmän stressiä: Velallisen näkökulmasta vapaaehtoinen perintä voi olla vähemmän stressaavaa, koska hänen ei tarvitse joutua oikeudenkäyntiin ja mahdolliseen ulosottoon liittyvään prosessiin.

Kas näin! Yksi perintämyytti murrettu – vapaaehtoinen perintä on ensisijainen vaihtoehto, ennen kuin oikeudellista perintää edes harkitaan.