Skip to content

Dataskyddbeskrivning

Datum för upprättande 24.5.2018 - Uppdaterad 2.2.2022

 

1. Personuppgiftsansvarig

 

Namn:
Uuva Oy (0859384–0)

Adress:

PB 164, 00701 HELSINGFORS

Kontaktuppgifter:
tietosuoja@uuva.fi

 

2. Dataskyddsombud

Namn:
Herkko Havumäki


Adress:
PB 164, 00701 HELSINGFORS

Kontaktuppgifter:
tietosuoja@uuva.fi

 

3. Registrets namn

Kundregister

 

4. Syfte med personuppgiftshanteringen

Kundregistret används i fakturafinansiering, behandling av indrivningsuppdrag samt vid tillhandahållande av övriga fakturans livscykeltjänster. Uppgifterna som sparats i kundregistret behövs i fakturafinansiering, frivillig och rättslig indrivning av fordringar samt annan verksamhet som stöder finansierings- och indrivningsverksamhet. Av kundregistret framgår även uppgifter om rättegångar gällande ansökningar och tvister samt uppgifter om olika insolvensförfaranden och övriga domstols- och myndighetsärenden.

Registret används vid behov även för att uppfylla lagstadgade eller av myndigheter föreskrivna skyldigheter.

 

5. Registrets informationsinnehåll

I kundregistret registreras, beroende på syftet med dataskyddshanteringen, namn, identifieringsuppgifter (födelsetid, kontakt- och adressuppgifter samt eventuellt personbeteckning och/eller företags- och organisationsnummer) och bankförbindelseuppgifter för parterna i ett rättsförhållande samt övriga uppgifter som är nödvändiga för skötsel av uppdrag och som kunden/den registrerade meddelat.

Kundregistret innehåller även uppgifter om grunderna för en eventuell fordran inklusive specifikationer, information om åtgärder som gjorts i ärendet samt information som erhållits/samlats in från myndigheter.

Kundsamtal kan spelas in i syfte att utveckla kundtjänsten.

 

6. Normala informationskällor

Uppgifterna om uppdraget och den registrerade erhålls från kunden. Från kreditupplysningsbolag erhålls offentliga uppgifter om betalningsstörningar gällande den registrerade. Den registrerades senaste adressuppgifter erhålls från postens adresstjänst. Fån befolkningsregistersystemet erhålls den registrerades hemort och kontaktuppgifter. Från kontaktuppgiftsföretag erhålls eventuella telefonnummeruppgifter.

Från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata erhålls intressebevakningsinformation samt eventuella andra uppgifter som gäller den registrerade personen. Från Rättsregistercentralen erhålls uppgifter om konkurs, företagssanering och skuldsanering som gäller den registrerade. Från Traficom erhålls information om ägande/innehav av fordon. Från de register som förs av Patent- och registerstyrelsen erhålls information om bolag, föreningar och stiftelser. Från skattemyndigheten erhålls offentlig information gällande inkomstbeskattning. För skötsel av indrivningsuppdrag erhålls också information från domstolar, utsökningsmyndigheterna och skatte- och arbetskraftsmyndigheterna.

 

7. Normalt utlämnade av uppgifter

Uppgifter ur kundregistret lämnas ut till kunden/den registrerade samt till olika myndigheter enligt gällande rätt. Uppgifter kan även lämnas ut i övriga fall där lagen tillåter det. Uppgifter över fordonsinnehav och -ägande som erhållits från Traficom lämnas inte ut till kunden. Uppgifter kan även lämnas ut till IT-stödsansvariga.

 

8. Utlämnande av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte förutsätts av gällande lagstiftning.

 

9. Principer för skydd av registret

I företagets lokaler finns ett övervaknings- och alarmsystem. Skriftligt material finns i separata låsta utrymmen. Nämnt material förvaras den tid som förutsätts i gällande rätt. Personuppgifter är endast tillgängliga för personal som ansvarar för behandling av reklamationer.

Information som antecknats i registret är konfidentiell. Personalen har förbundit sig till sekretess gällande information som fås i arbetet. Användning av registret förutsätter ett personligt användarnamn och lösenord. När anställningsförhållandet upphör, upphör också tillgången till registret.

 

10. Granskningsrätt

Varje registrerad har rätt att granska sina uppgifter i kundregistret. En begäran att få tillgång till registeruppgifterna ska göras via Uuva Oy:s webbplats. Begäran riktas till vårt dataskyddsombud. I samband med svaret meddelas den registrerade även varifrån uppgifterna härstammar, deras användningsändamål samt vart uppgifterna eventuellt lämnas ut. I sin granskningsbegäran ska kunden ange sina identifieringsuppgifter som behövs för att söka fram uppgifterna.
Ni kan också skicka er begäran per post till adressen

Uuva Oy, PB 164, 00701 Helsingfors

Till förfrågningar som görs per post måste bifogas en kopia av ert giltiga identitetsbevis och er utskrivna och ifyllda dataskyddsblankett.

 

11. Rätt att kräva rättelse av uppgifter

Varje registrerad har rätt att begära om rättelse av en felaktig uppgift om sig i kundregistret. Begäran om rättelse av registeruppgifterna ska göras via Uuva Oy:s webbplats. Begäran riktas till vårt dataskyddsombud. Kunden ska i sin begäran om rättelse framföra sina identifieringsuppgifter som behövs för att söka fram uppgifterna samt de ändringar som kunden begär om.
En felaktig, onödig, bristfällig eller annars föråldrad uppgift som upptäcks av personalen eller i den automatiserade kontrollen rättas till eller tas bort omgående.

 

12. Övriga rättigheter som gäller behandling av personuppgifter

Varje registrerad har rätt att i enlighet
med vad lag tillåter begära att personuppgifter gällande honom eller henne raderas ur kundregistret. Begäran om radering av registeruppgifter ska göras via Uuva Oy:s webbplats. På motsvarande sätt har de registrerade rätt att få uppgifter om behandlingen av sina personuppgifter (uppgifterna framgår av denna dataskyddsbeskrivning och Uuva Oy:s dataskyddssidor), vid behov begränsa behandlingen av sina uppgifter, de kan flytta sina uppgifter från ett system till ett annat (om alternativa system finns), motsätta sig behandlingen av sina uppgifter och har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Krav och begäranden ska riktas till vårt dataskyddsombud.

 

13 Policyer om kakor

 

1. Hur ber ni användare om samtycke till att använda kakor? Hur kan en användare neka till lagringen och användningen av kakor?

Cookiebot, som vi använder, ber automatiskt varje webbplatsbesökare om aktivt samtycke till kakor. Nödvändiga kakor är alltid aktiva, de övriga kan webbplatsbesökaren antingen godkänna eller avvisa.

Webbplatsbesökaren kan avvisa lagring och användning av kakor genom att klicka på antingen ”Endast nödvändiga” eller ”Tillåt val”.

2. Hur verifierar ni att era besökare har gett sitt samtycke till användningen av kakor?

Efter att ha avvisat/godkänt kakor skapas en unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod för webbplatsbesökaren, t.ex. xyPi/aC3jWy9MmswGGZ7smddKKuODVk4t/qdKHL4kcP2Y+/iKAfCjw==. Nedanför koden finns datum och tid då kakorna godkändes. Webbplatsbesökaren kan antingen ändra sitt godkännande eller ta tillbaka sitt godkännande av icke-nödvändiga kakor när som helst på: https://uuva.fi/sv/kakor-cookies/. Efter uppdateringen skapas en ny, unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod för hen.

Från Cookiebots administratörspanel kan vi verifiera webbplatsbesökarens samtycke till användningen av cookies mot godkännandekoden och det datum hen ger oss.

Vi kan ladda ned samtyckesloggen dagligen och filtrera godkännandekoden och datum för en specifik webbplatsbesökare från listan. Detta gör det också möjligt för oss att verifiera godkännandekoden vi skapade,  xyPi/aC3jWy9MmswGGZ7smddKKuODVk4t/qdKHL4kcP2Y+/iKAfCjw==, samtycke till användning av kakor.

Med denna verksamhetsmodell säkerställer vi att uppgifterna från en webbplatsbesökare förblir helt anonyma, tills det är nödvändigt att avslöja hens identitet, antingen på grund av en åtgärd av hen själv eller av myndigheterna. En unik, slumpmässig, anonym och krypterad godkännandekod kan användas för att säkerställa att befintligt samtycke inte kan ändras utan spår – vare sig av webbplatsbesökaren själv eller av skadliga tredje parter. Cookiebot säkerställer detta genom att alltid skapa en ny godkännandekod när en webbplatsbesökare ändrar sin gamla ”samtyckesstatus” (consent state).

3. Hur fungerar tjänsterna på er webbplats om användaren inte godkänner kakor?

Detta påverkar inte webbplatsen uuva.fi, eftersom nödvändiga kakor måste godkännas.

4. Hur fungerar tjänsterna på er webbplats om användaren tekniskt har blockerat användningen av kakor?

Även om en webbplatsbesökare tekniskt blockerar kakor, fungerar fortfarande de nödvändiga kakorna.

Om en webbplatsbesökare försöker ändra godkännandet genom att trycka på ”Ändra ditt godkännande”, utfärdar webbläsaren en varning om att den tekniska blockeringen av kakor ska tas bort om man vill ändra sin samtycksstatus.

5. Hur hanteras användarsamtycken? Hur lagras användarens samtycken, och hur länge lagras samtycken?

Hur hanteras och lagras användarsamtycken? Cookiebot lagrar automatiskt besökarens samtycke i en samtyckeslogg, som endast kan ses av en (1) person på vårt företag.

I samtyckesloggen registrerar Cookiebot webbplatsbesökarens:

  • anonymiserade IP-adress (de tre sista siffrorna har ersatts med ’0’), t.ex. 199.238.0.0
  • datum och tid för samtycket
  • webbläsaruppgifter, t.ex. Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36
  • URL-adress där samtycket gavs, t.ex. https://uuva.fi
  • anonyma, unika, slumpmässiga och krypterade godkännandekod
  • ”samtyckesstatus” (consent state), som fungerar som bevis på samtycke.

Om nödvändigt kan vi demonstrera samtycken från webbplatsbesökare till myndigheterna. Cookiebots server finns i Irland och fungerar i enlighet med EU-lagstiftningen.

Cookiebot lagrar en "CookieConsent" -kaka i webbplatsbesökares webbläsare, som bara för med sig en anonym, unik, slumpmässig och krypterad godkännandekod och samtyckesstatus. Detta gör det möjligt för vår webbplats att automatiskt respektera den samtyckesstatus som varje webbplatsbesökare tidigare har angett. Samma information lagras över den krypterade anslutningen i samtyckesloggen på Cookiebot-servern.

Hur länge lagras samtycken? Kakan ”CookieConsent” lagras automatiskt i webbläsaren i 12 månader och efteråt tillfrågas webbplatsbesökaren igen, såvida inte:

  • webbplatsbesökaren tömmer/raderar kakor från sin webbläsare
  • såvida vi inte ändrar vår policy om kakor, eller lägger till/raderar kakor. I dessa fall tvingar vi webbplatsbesökaren att uppdatera sin samtyckesstatus för att motsvara vår aktuella policy om kakor. I detta fall återställs webbplatsbesökares samtycke endast till nödvändiga kakor innan hen har godkänt/avvisat kakorna.

Om du märker att det finns brister i behandlingen eller att behandlingen är lagstridig, har du rätt att framföra ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet.