Skip to content

Allmänna villkor för Uuva Cloud-tjänsten

 

Allmänna villkor för Uuva Cloud-tjänsten

1. Syfte

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för den webbaserade tjänst som erbjuds av Uuva Oy (0859384-0). Uuva Cloud (hädanefter "Cloud") är en tjänst som tillhandahålls av Uuva elektroniskt, med vilken kunden kan hantera sina pågående ärenden hos Uuva.

1.2 Innehållet i Cloud är i enlighet med den tjänstebeskrivning som valts vid varje given tidpunkt.

2 Servicenivå

2.1 Uuva utvecklar ständigt Cloud, vilket kan leda till olika förändringar i tjänsten eller tjänsteavbrott. Uuvas avtalspartner accepterar sådana ändringar och avbrott. Sådana förändringar kan också leda till att Uuva måste förhindra användningen av Cloud helt. Ändringar eller avbrott gör inte Uuva skadeståndsskyldig eller annan skyldighet. Om emellertid Uuvas skyldighet att ersätta skadestånd undantagsvis bedöms föreligga, är det maximala ersättningsbeloppet som Uuva betalar i samtliga fall sammanlagt högst tio tusen euro.

2.2 Cloud erbjuds "i befintligt skick", och Uuva garanterar inte en viss servicenivå eller felfri tjänst. Uuva garanterar inte att Cloud kommer att användas av Uuvas avtalspartner utan avbrott eller hur tredje part producerar sin egen tjänst. Uuva strävar efter att minimera störningar orsakade av eventuella tjänsteavbrott etc. samt att på det sätt man väljer informera om service- och underhållsavbrott eller andra kända ärenden relaterade till Cloudbjudandet, så långt i förväg som möjligt.

2.3 Uuva ansvarar för att säkerhetskopiera sin avtalspartners information i Cloud eller för andra tekniska åtgärder som leder till samma resultat en gång under arbetsdagen.

I övrigt är Uuva-kunden ansvarig för backupen.

2.4 Uuva kan ändra dessa villkor och andra giltiga avtalsvillkor i händelse av ändringar i lagstiftning, branschavtalspraxis eller innehållet i Cloud, eller av någon annan anledning relaterad till Cloud. Genom att använda Cloud accepterar Användaren den för närvarande giltiga Cloud-versionen. Uuva kommer att meddela sin avtalspartner om väsentliga förändringar på sitt valda sätt i god tid innan de träder i kraft. Om avtalsparten inte accepterar villkorsändringen kan han säga upp avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid och de ändrade villkoren träder inte i kraft under uppsägningstiden.

2.5 Uuva har rätt att använda underleverantörer vid produktionen av tjänsten.

3 Rättigheter och skyldigheter för användare

3.1 Uuvas avtalspartner har rätt att använda Cloud i sin egen verksamhet.

Kontraktspartnern har inte rätt att sälja vidare eller distribuera Cloud till tredje part.

3.2 Avtalspartnern ansvarar för att skaffa och driva den utrustning, anslutningar och system som de behöver för att använda Cloud. Kunden ansvarar för säkerheten i sitt informationssystem och för sin kommunikation och andra liknande kostnader relaterade till användningen av Cloud.

3.3 Avtalspartnern ansvarar för användningen av Cloud, innehållet i den information som läggs in där och utbytet av information med hjälp av Cloud. Om kontaktinformationen eller annan information som behövs för att använda Cloud ändras måste Clouddeltagaren meddela Uuva den ändrade informationen utan dröjsmål.

3.4 Kunden ansvarar för åtaganden och andra handlingar som görs med hjälp av identifieringsuppgifter tills Uuva har fått ett meddelande om att identifieringsuppgifterna kommit i tredje parts ägo och Uuva har haft skälig tid att förhindra obehörig användning av Cloud .

3.5 Huvudanvändarens åtkomsträttigheter möjliggör tillägg av nya användare till tjänsten. Cloud kan endast användas av användare som namnges av huvudanvändaren och läggas till tjänsten. Administratören kan skapa nya användare inom ramen för detta avtal och, inom de givna gränserna, bestämma omfattningen av deras åtkomsträttigheter. Huvudanvändaren ansvarar för att se till att nya användare blir medvetna om villkoren i detta avtal.

Användningsrätten är personlig och gäller endast den namngivna användaren. Kunden förbinder sig att identifiera namngivna användare i den utsträckning som Uuva vid var tid kräver.

Uuva har också rätt att när som helst kontrollera de användare som namngivits av sina avtalspartners i molnet eller i databasen.

3.6 Genom att använda Cloud samtycker användaren till att följa villkoren. Cloud kan endast användas av en vuxen, juridiskt kompetent person auktoriserad av avtalspartnern.

4 Priset för tjänsten och immateriella rättigheter

4.1 Den ersättning som ska betalas för Cloud bestäms enligt Uuvas vid var tid gällande prislista. I priserna ingår de offentliga avgifter som vid var tid gällande myndigheter påförs, med undantag för mervärdesskatt. Mervärdesskatt tillkommer på priserna.

4.2 Cloud är Uuvas enda egendom. Avtalspartnern tillerkänns inga andra rättigheter till Cloud förutom rätten att använda Cloud, vilket framgår av villkoren. Äganderätten och immateriella rättigheter för informationen som lagras i Cloud tillhör avtalspartnern eller en tredje part.

5 Sekretess och rekryteringsförbud

5.1 Avtalspartnern eller dess anställda eller koncernbolag får inte använda eller avslöja konfidentiell information från den andra parten till tredje part annat än i situationer som tillåts enligt villkoren. Parterna ska behandla motpartens konfidentiella uppgifter med minst samma försiktighet som de behandlar sin egen konfidentiella information, förutsatt att den konfidentiella informationen alltid behandlas med minst rimlig försiktighet.

5.2 Uuva har rätt att nämna Kunden i sin referenslista.

5.3 Uuvas avtalspartner får inte anställa en person som är eller har varit anställd av Uuva eller ett företag som tillhör samma koncern som Uuva, som utför eller har utfört nyckeluppgifter relaterade till Cloud, och får inte ingå något annat avtal eller på annat sätt avtala på ett sådant arrangemang, vars syfte är att inhämta vederbörandes arbetsinsats, innan det har förflutit än 6 månader efter det att vederbörandes anställning eller annat liknande förhållande upphörde vid Uuva eller i ett företag tillhörigt bl.a. samma grupp som Uuva. Om avtalsparten bryter mot denna rekryteringsbegränsning är avtalsparten skyldig att till den andra avtalsparten utge ett belopp motsvarande 6 månaders förskottsinnehållningspliktig bruttolön.

6 Uppsägning

6.1 Om inte parterna kommit överens om annat gäller detta avtal tillsvidare och kan sägas upp med en månads uppsägningstid.

Rätten att använda Cloud som avtalats för en bestämd period gäller fram till överenskommen tidsfrist.

6.2 Parten kan skriftligen säga upp avtalet omedelbart om avtalsparten blir väsentligt insolvent eller väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte har rättat till sin överträdelse utan onödigt dröjsmål efter att ha mottagit meddelande om denna överträdelse från den andra parten.

7 Ändra

7.1 Parten har inte rätt att överlåta avtalet ens delvis utan skriftligt medgivande från den andra parten. Uuva kan dock när som helst överlåta avtalet till sitt koncernbolag eller till tredje part i samband med en företagsrekonstruktion eller affärstransaktion eller vid försäljning av en väsentlig del av Uuva tillgångar som avtalet avser.

Uuva har rätt att överlåta sina anspråk som grundar sig på avtalet till tredje part genom att skriftligen meddela avtalspartnern om överlåtelsen.

7.2 Finsk lag tillämpas på detta avtal, med undantag för dess lagvalsbestämmelser. Alla tvister som härrör från dessa villkor kommer att avgöras slutgiltigt i skiljedom i enlighet med reglerna för skiljenämnden vid Centralhandelskammaren i sammansättningen av en skiljeman.

Platsen för skiljeförfarandet är Helsingfors och förfarandet är finska. Skiljemannens dom ska vara slutgiltig, bindande för båda parter och kan verkställas av vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion.

7.3 Det dataskydd som gäller mellan parterna har avtalats separat i enlighet med Uuvas separata dataskyddsbilaga. Betalningsövervakning och inkassotjänster har därför avtalats i enlighet med bilagan (nedan) avseende dessa frågor.

Allmänna avtalsvillkor för betalningsövervakning och inkasso

1 Godtagande av uppdrag

1.1 Uuva Oy är bland annat ett finskt företag som erbjuder frivilliga och juridiska inkassotjänster. Uuva Oy är medlem i Suomen Perimistoimistojen Liitto RY.

Insamlingstillstånd ESAVI/8728/04.06.05/2016

1.2 Uppdragsgivaren förbinder sig att på eget initiativ skicka en betalningspåminnelse för sin förfallna fordran innan indrivningsuppdraget påbörjas hos Uuva, om inte annat avtalats mellan uppdragsgivaren och Uuva.

1.3 Uppdrag överförs till Uuva för frivillig hämtning efter anmälan av huvudmannen. Uppdrag kan även överföras via Uuva Cloud-tjänsten.

Från Uuva Cloud kan du också se den aktuella statusen för varje beställning. Uuva har rätt att av befogad anledning inte acceptera ett specifikt uppdrag eller att sluta behandla ett enskilt uppdrag. I det här fallet kommer Uuva att meddela klienten att inkassoåtgärder upphör och skälen till dess beslut.

1.4 Parterna följer god affärs- och inkassosed vid hanteringen av uppdrag och förbinder sig att hålla konfidentiella ärenden som rör varandras affärshemligheter. Uuva har rätt att använda uppdragsgivarens namn eller annan nödvändig identifieringsinformation i sin referenslista, om inte annat avtalats mellan uppdragsgivaren och Uuva.

1.5 Uuva har rätt att ändra villkoren i detta avtal genom att meddela kunden elektroniskt eller på annat sätt, om Uuva meddelar sådana ändringar en månad före den tidpunkt då ändringarna i fråga avses träda i kraft. Eventuella ändringar i Uuvas prislista kan Uuva beställa för att användas omedelbart.

Ändringsbesked kan baseras till exempel på ändringar i lagstiftningen.

2 Auktorisation

2.1 Fordringarna från detta serviceavtal överförs till Uuva med alla rättigheter vid tidpunkten för mottagandet av beställningen. Med utgångspunkt i överlåtelsen har Uuva rätt i ställning som borgenär och med rätt att utföra frivilliga och legala inkassoåtgärder med anknytning till uppdraget.

Uuva har även rätt att ta ut de medel som samlats vid indrivning och utmätning och att använda dem för huvudmannens räkning. Vid behov kan Uuva även anlita en extern agent eller expert för att sköta inkassouppdraget.

3 Kostnader och avgifter

3.1 Vid frivillig indrivning innehålls dröjsmålsavgifter som lagts till skuldkapitalet (inklusive huvudmannens rätt till återbetalning av inkassokostnader och, om särskilt avtalats, eventuell dröjsmålsränta) som Uuvas avgift för hantering av inkassouppdraget. Om indrivningsinsatserna inte ens delvis lyckas förblir de obetalda sena betalningarna Uuvas förluster.

3.2 De kostnader och avgifter som uppstår för hanteringen av beställningar ska debiteras kunden i enlighet med gällande prislista. Vid lyckad indrivning debiterar Uuva kunden momsdelen av uppsägningen och inkassoavgiften som betalas av gäldenären. Den del av mervärdesskatten som ingår i beställningen kommer att kvittas i samband med den redovisning som Uuva utför.

Mervärdesskatt är avdragsgill till 100 % i uppdragsgivarens beskattning, om uppdragsgivaren är mervärdesskattskyldig för sin verksamhet.

3.3 Om uppdragsgivaren avbryter uppdraget efter det att inkassoåtgärderna redan påbörjats, eller uppdraget är ogrundat, har Uuva särskild rätt att debitera uppdragsgivaren ett belopp motsvarande den inkassokostnadsersättning som den har innehållit enligt punkt 3.1.

4 Ostridiga skuldärenden och efterföljande indrivning

4.1 Flertalet ärenden som förs till Uuvas tingsrätter handläggs i s.k i ett summariskt förfarande, som huvudsakligen är avsett för obestridda skuldfordringar. Dessa åtgärder består i att lämna in en kortfattad stämningsansökan och göra en utmätningsansökan. Uuva debiterar uppdragsgivaren kostnaderna för rättslig indrivning enligt Uuvas gällande prislista.

4.2 Privata fordringar övergår till rättslig indrivning, om gäldenären inte har betalat fordringen vid frivillig indrivning och enligt Uuvas uppfattning finns det inget hinder mot att påbörja rättslig indrivning i gäldenärens kreditupplysningar. Uuva informerar klienten per e-post eller på annat sätt som den finner lämpligt när fordran har övergått till rättslig indrivning och hur rättsindrivningen kommer att gå till på ett kostnadseffektivt sätt.

4.3 Uuva har inget ansvar för kostnader baserat på serviceavtalet vid hantering av juridisk inkasso. Sådan kostnadsansvar kan avtalas separat. När det fordrande kapitalet är litet föreslår Uuva generellt att den kostnadsrisk som uppstår vid inlämnande av en smal stämningsansökan från uppdragsgivaren till Uuva överförs.

4.4 Om gäldenären betalar det skyldiga beloppet direkt till klienten i försumlighet, har Uuva rätt att i sista hand driva in eventuella obetalda utgifter och andra fordringar på gäldenären genom laglig indrivning.

4.5 Om gäldenären visar sig vara förbehållslös vid utmätningen eller gäldenären på annat sätt är känd som insolvent och det inte är meningsfullt att gå vidare med rättslig indrivning, kommer fordringen att överföras till efterföljande indrivning efter Uuvas gottfinnande. Vid efterindrivning vidtas aktiva inkassoåtgärder om det sker betydande förändringar i gäldenärens betalningsförmåga. Uuva kan också ge kunden en kreditförlustrekommendation.

5 Andra juridiska tjänster

5.1 Uuva erbjuder juridisk rådgivning, tvistemål och andra tjänster som kräver juridisk expertis för uppdragsgivarens användning inom ramen för detta serviceavtal, men även baserat på ett separat uppdragsförhållande.

5.2 Det första samrådet om arten av de rättsliga åtgärderna och fastställandet av fordringarnas indrivningsbarhet är kostnadsfritt för klienten.

Undantagsvis kan inledandet av förfaranden kräva en förskottsbetalning.

Så långt det är möjligt prövas alla kostnader som uppstår till följd av rättsliga åtgärder att betalas av en extern part (till exempel gäldenären eller ett försäkringsbolag).

5.3 Beträffande omtvistade anspråk svarar klienten för de kostnader som kan komma att åläggas att betala motparten i domstol. Om det av klienten förklarade ostridiga ärendet på grund av svarandens svar eller av annan anledning visar sig vara omtvistat, har Uuva rätt att debitera klienten de rättegångskostnader som uppkommit för att handlägga ärendet enligt gällande prislista, oavsett t.ex. om talan väckts på uppdragsgivarens eller särskilt avtalad Uuvas bekostnadsrisk.

6 Insolvensförfaranden

6.1 Uuva kommer att debitera klienten för de åtgärder som följer av insolvensförfaranden mot klientens klient (konkurs, personlig skuldsättning eller företagsrekonstruktion), om detta har överenskommits.

Om det är överenskommet med uppdragsgivaren kan Uuva även lämna en betalningspåminnelse eller en konkursansökan i uppdrag med hot om konkurs. Debitering för dessa rutiner sker enligt Uuvas gällande prislista.

7 Avtalets giltighet

7.1 Tjänsteavtalet är giltigt på obestämd tid från dagen för undertecknandet av båda parter av avtalet eller när det levereras elektroniskt, när kunden har accepterat villkoren i tjänsteavtalet elektroniskt. I båda fallen träder avtalet även i kraft när det första uppdraget baserat på avtalet har levererats till Uuva. Ett uppdrag anses grundat på entreprenad när beställaren lämnar in det första uppdraget till Uuva efter att ha mottagit serviceavtalet med dess bilagor.

7.2 Avtalets ömsesidiga uppsägningstid är en (1) månad. Uppsägning ska ske skriftligen. Oavsett uppsägning eller annan uppsägning av avtalet har Uuva rätt att behandla de Initierade uppdragen medan avtalet gäller fram till dess slutgiltiga beslut.

8 Användning av medel

8.1 Uuva förvarar kundens medel som ackumulerats till följd av indrivnings- och verkställighetsåtgärder på ett separat kundtillgångskonto och redovisar dem till kunden utan dröjsmål.

8.2 När en fordran uppbärs hos konsumenten fördelas de ackumulerade medlen i följande ordning: dröjsmålsränta på fordran, kapital, påminnelsekostnader, inkassokostnader och avgifter. När en fordran samlas in från en näringsidkare (företag, registrerad förening, stiftelse, firmanamn) fördelas de ackumulerade medlen i följande ordning:

inkassokostnader och avgifter, dröjsmålsränta på fordringar, påminnelsekostnader, kapital

9 Anmälningsskyldighet

9.1 Uuva har hand om kommunikation relaterad till inkassouppdrag i förhållande till externa parter. Huvudmannen avstår från all kommunikation med sina gäldenärer så länge inkassouppdraget pågår.

9.2 Beställaren förbinder sig att utan särskild begäran till Uuva överlämna nödvändiga handlingar och fullmakter för hantering av uppdraget. Uppdragsgivaren ansvarar för att de uppgifter han lämnar till Uuva är korrekta. Vid inlämning av uppdrag till Uuva förbinder sig uppdragsgivaren att uppdragens underlag och belopp är i enlighet med lagen och är reella. Vid tillkomsten av uppdragsförhållandet och under detta åtar sig uppdragsgivaren att utan dröjsmål underrätta Uuva, om uppdragsgivarens uppdragsgivare bestrider sin betalningsskyldighet med stöd av uppdraget, tillämpas delbetalning på den fordran som ska drivas in, eller någon annan omständighet som påverkar handläggning av ärendet kommer till klientens kännedom. Om uppdragsgivaren bryter mot anmälningsskyldigheten har Uuva rätt till ersättning för de skador som överträdelsen orsakat.

10 Ändra

10.1 Uuva ansvarar inte för skada som orsakats av omständigheter utanför dess kontroll, eller vars förebyggande skulle kräva ekonomiska eller på annat sätt orimliga åtgärder jämfört med den eventuella skadan.

Uuva ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador.

10.2 Finsk lag gäller för detta avtal. Eventuella meningsskiljaktigheter angående innehåll, tolkning och betalningar baserat på detta avtal kommer att lösas i Helsingfors tingsrätt.

10.3 Detta avtal har upprättats i två exemplar med samma lydelse, ett för varje avtalspart