Skip to content

Uuva Cloud-palvelun yleiset sopimusehdot

 

Uuva Cloud-palvelun yleiset sopimusehdot

1 Tarkoitus

1.1 Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Uuva Oy:n (0859384-0) tarjoamaa verkkopohjaista palvelua. Uuva Cloud (jäljempänä ”Cloud”) on Uuvan sähköisesti tarjoama palvelu, jolla asiakas voi hallita Uuvalla vireillä olevia asioitaan.

1.2 Cloudin sisältö on kulloinkin valitun palvelukuvauksen mukainen.

2 Palvelutaso

2.1 Uuva kehittää jatkuvasti Cloudia, mikä voi johtaa erilaisiin muutoksiin palvelussa tai palvelun keskeytyksiin. Uuvan sopimuskumppani hyväksyy tällaiset muutokset ja keskeytykset. Tällaiset muutokset voivat johtaa myös siihen, että Uuva joutuu estämään Cloudin käytön kokonaan. Muutokset tai keskeytykset eivät aiheuta Uuvalle vahingonkorvaus- tai muutakaan velvollisuutta. Mikäli Uuvan vahingonkorvausvelvollisuuden kuitenkin katsottaisiin poikkeuksellisesti olevan olemassa, Uuvan suorittaman enimmäiskorvauksen määrä kaikissa tapauksissa on yhteensä enintään kymmenentuhatta euroa.

2.2 Cloud tarjotaan "sellaisena kuin se on", eikä Uuva takaa palvelulle tiettyä palvelutasoa tai virheettömyyttä. Uuva ei takaa, että Cloud on Uuvan sopimuskumppanin käytössä keskeytyksettä eikä sitä, miten kolmas taho tuottaa oman palvelunsa. Uuva pyrkii minimoimaan mahdollisista palvelun katkoksista yms. johtuvat häiriöt sekä tiedottamaan valitsemallaan tavalla huolto- ja ylläpitokatkoista tai muista tiedossaan olevista Cloudin tarjontaan liittyvistä seikoista mahdollisimman hyvissä ajoin etukäteen.

2.3 Uuva vastaa Cloudissa olevan sopimuskumppaninsa informaation varmuuskopioinnista tai muusta samaan lopputulokseen johtavasta teknisestä toimenpiteestä kerran työpäivän aikana.

Muilta osin varmuuskopioinnista vastaa Uuvan asiakas.

2.4 Uuva voi muuttaa näitä ehtoja ja muita voimassaolevia sopimusehtoja lainsäädännön, alan sopimuskäytäntöjen tai Cloudin sisällön muuttuessa tai muusta Cloudiin liittyvästä syystä. Käyttämällä Cloudia Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin voimassa olevan Cloud-version. Uuva ilmoittaa valitsemallaan tavalla luonteeltaan merkittävistä muutoksista sopimuskumppanilleen hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. Mikäli sopimuskumppani ei hyväksy ehtojen muutosta, voi tämä irtisanoa sopimuksen yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen eivätkä muutetut ehdot tule voimaan irtisanomisaikana.

2.5 Uuvalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tuottamisessa.

3 Cloudia käyttävän oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Uuvan sopimuskumppanilla on oikeus käyttää Cloudia omassa toiminnassaan.

Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai jakaa Cloudia kolmansille osapuolille.

3.2 Sopimuskumppani vastaa Cloudin käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja järjestelmien hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Cloudin käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan.

3.3 Sopimuskumppani on vastuussa Cloudin käytöstä, sinne syötetyn informaation sisällöstä ja Cloudia hyödyntäen tehdystä tiedonvaihdosta. Mikäli yhteystiedot tai muut Cloudin käyttämiseksi tarvittavat tiedot muuttuvat, Cloudiin osallisen tulee viivytyksettä ilmoittaa muuttuneet tiedot Uuvalle.

3.4 Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä sitoumuksista ja muista toimista siihen saakka, kunnes Uuva on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Uuvalla on ollut kohtuullinen aika estää Cloudin luvaton käyttö.

3.5 Pääkäyttäjän käyttöoikeudet mahdollistavat uusien käyttäjien lisäämisen palveluun. Cloudia saavat käyttää ainoastaan pääkäyttäjän nimeämät, palveluun lisätyt käyttäjät. Pääkäyttäjä voi luoda tämän sopimuksen puitteissa uusia käyttäjiä ja annetuissa rajoissa määrittää näiden käyttöoikeuden laajuuden. Pääkäyttäjä onvastuussa siitä, että uudet käyttäjät tulevat tietoisiksi tämän sopimuksen ehdoista.

Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja koskee ainoastaan nimettyä käyttäjää. Asiakas sitoutuu yksilöimään nimetyt käyttäjät siinä laajuudessa kuin Uuva kulloinkin vaatii.

Uuvalla on myös oikeus koska tahansa tarkistaa Cloudista tai tietokannasta sopimuskumppaninsa nimeämät käyttäjät.

3.6 Käyttämällä Cloudia käyttäjä sitoutuu noudattamaan ehtoja. Cloudia voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen, sopimuskumppanin valtuuttama henkilö.

4 Palvelun hinta sekä aineettomat oikeudet

4.1 Cloudista maksettava korvaus määräytyy Uuvan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyvät kulloinkin voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin.

4.2 Cloud on yksistään Uuvan omaisuutta. Cloudiin ei anneta sopimuskumppanille muuta oikeutta kuin ehdoista ilmenevä Cloudin käyttöoikeus. Cloudiin tallennetun informaation omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat sopimuskumppanille tai kolmannelle osapuolelle.

5 Salassapito ja rekrytointikielto

5.1 Sopimuskumppani tai sen työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin ehtojen sallimissa tilanteissa. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

5.2 Uuvalla on oikeus mainita Asiakas referenssiluettelossaan.

5.3 Uuvan sopimuskumppani ei saa ottaa palvelukseensa Uuvan tai Uuvan kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka tekee tai on tehnyt Cloudiin liittyviä keskeisiä tehtäviä, eikä tehdä muutakaan sopimusta tai muutoin sopia sellaisesta järjestelystä, jonka tarkoituksena on kyseisen henkilön työpanoksen hankkiminen, ennen kuin 6 kuukautta on kulunut kyseisen henkilön työsuhteen tai muun vastaavan suhteen päättymisestä Uuvalla tai samaan konserniin Uuvan kanssa kuuluvassa yhtiössä. Jos sopijapuoli rikkoo tätä rekrytointirajoitusta, sopijapuoli on velvollinen maksamaan sopimussakkona toiselle sopijapuolelle kyseisen henkilön 6 kuukauden ennakonpidätyksenalaista bruttopalkkaa vastaavan määrän.

6 Irtisanominen

6.1 Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen voi irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Määräaikaiseksi sovittu Cloudin käyttöoikeus on voimassa sovittuun määräaikaan saakka.

6.2 Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli sopimuskumppani ajautuu olennaisesti maksukyvyttömäksi tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä ole korjannut rikkomustaan ilman aiheetonta viivytystä saatuaan toiselta osapuolelta tätä rikkomusta koskevan huomautuksen.

7 Muuta

7.1 Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Uuva voi kuitenkin siirtää sopimuksen konserniyhtiölleen milloin tahansa tai kolmannelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Uuvan varallisuuseristä, joihin sopimus liittyy.

Uuvalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta kirjallisesti sopimuskumppanilleen.

7.2 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näistä ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa.

Välimiesmenettelyn paikkakunta on Helsinki ja menettelyn kielenä käytetään suomea. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin.

7.3 Osapuolten välillä sovellettavasta tietosuojasta on sovittu erikseen Uuvan erillisen tietosuojaliitteen mukaisesti. Vastaavasti maksuvalvonnan ja perinnän palveluista on sovittu näitä seikkoja koskevan liitteen (alla) mukaisesti.

Maksuvalvonnan ja perinnän yleiset sopimusehdot

1 Toimeksiannon vastaanottaminen

1.1 Uuva Oy on muun muassa vapaaehtoisen- ja oikeudellisen perinnän palveluita tarjoava suomalainen yritys. Uuva Oy on Suomen Perimistoimistojen Liitto RY:n jäsen.

Perintälupa ESAVI/8728/04.06.05/2016

1.2 Toimeksiantaja sitoutuu lähettämään erääntyneestä saa-tavastaan omatoimisesti yhden maksumuistutuksen ennen perintätoimeksiannon aloittamista Uuvalla, jollei toisin ole toimeksiantajan ja Uuvan välillä sovittu.

1.3 Toimeksiannot siirtyvät Uuvalle vapaaehtoiseen perintään toimeksiantajan ilmoituksella. Toimeksiantojen siirto onnistuu myös Uuva Cloud -palvelun kautta.

Uuva Cloudista näkee myös jokaisen toimeksiannon ajantasaisen tilanteen. Uuvalla on oikeus perustellusta syystä olla ottamatta vastaan tietty toimeksianto tai lopettaa yksittäisen toimeksiannon käsittely. Uuva ilmoittaa tällöin toimeksiantajalle perintätoimien lopettamisesta ja syyn päätökselleen.

1.4 Osapuolet noudattavat toimeksiantojen hoidossa hyvää liike- ja perintätapaa sekä sitoutuvat pitämään salassa toistensa liikesalaisuuksia koskevat asiat. Uuvalla on oikeus käyttää toimeksiantajan nimeä tai muita tarvittavia yksilöintitietoja referenssiluettelossaan, jollei toisin ole toimeksiantajan ja Uuvan välillä sovittu.

1.5 Uuvalla on oikeus toimeksiantajalle sähköisesti tai muu-toin tehtävällä ilmoituksellaan muuttaa tämän sopimuksen ehtoja, mikäli Uuva ilmoittaa tällaisista muutoksista yhtä kuukautta ennen sitä ajankohtaa, milloin kyseiset muutokset on tarkoitettu tulevan voimaan. Mahdolliset Uuvan hinnastoa koskevat muutokset voidaan Uuvan toimesta määrätä käytettäviksi heti.

Muutosilmoitusten taustallavoivat olla esimerkiksi lainsäädännön muutokset.

2 Valtuutus

2.1 Tällä palvelusopimuksella saatava siirtyy toimeksiannon vastaanottohetkellä perittäväksi kaikkine oikeuksineen Uuvalle. Siirron nojalla Uuvalla on oikeus velkojan asemassa ja oikeuksin suorittaa toimeksiantoon liittyvät vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän perintätoimenpiteet.

Uuvalla on myös oikeus nostaa perinnässä ja ulosotossa kertyneet varat sekä ottaa ne käyttöönsä toimeksiantajan lukuun. Uuva saa myös tarvittaessa käyttää ulkopuolista asiamiestä tai asiantuntijaa perintätoimeksiannon hoitamisessa.

3 Kulut ja palkkiot

3.1 Vapaaehtoisessa perinnässä velkapääomaan lisätyt viivästysmaksut (mukaan lukien toimeksiantajan oikeus perintäkulukorvaukseen sekä erikseen sovittaessa mahdollinen viivästyskorko) pidätetään Uuvan palkkiona perintätoimeksiannon hoidosta. Mikäli perintätoimet eivät onnistu osaksikaan, jäävät suorittamattomat viivästysmaksut Uuvan tappioiksi.

3.2 Toimeksiantojen hoidosta aiheutuneet kulut ja palkkiot veloitetaan toimeksiantajalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Onnistuneessa perinnässä Uuva veloittaa toimeksi-antajalta velallisen maksaman huomautus- ja perimispalkkion arvonlisävero-osuuden. Toimeksiannon sisältämän arvon-lisäveron osuus kuitataan Uuvan suorittaman tilityksen yhteydessä.

Arvonlisävero on 100 % vähennyskelpoinen toimeksi-antajan verotuksessa, mikäli toimeksiantaja on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen.

3.3 Mikäli toimeksiantaja perintätoimenpiteiden jo alettua peruuttaa toimeksiannon tai toimeksianto on perusteeton, Uuvalla on erityinen oikeus veloittaa kohdan 3.1 mukaista pidättämäänsä perintäkulukorvausta vastaava summa toimeksiantajalta.

4 Riidattomat velkomusasiat ja jälkiperintä

4.1 Valtaosa Uuvan käräjäoikeuksiin saattamista asioista käsitellään ns. summaarisessa menettelyssä, mikä on tarkoitettu pääasiassa riidattomia velkomuskanteita varten. Nämä toimenpiteet muodostuvat suppean haastehakemuksen jättämisestä ja ulosottohakemuksen tekemisestä. Uuva veloittaa toimeksiantajalta oikeudellisen perinnän kulut Uuvan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

4.2 Yksityisoikeudelliset saatavat siirretään oikeudelliseen perintään, mikäli velallinen ei ole maksanut saatavaa vapaa-ehtoisen perinnän aikana, eikä velallisen luottotiedoista löydy Uuvan käsityksen mukaan estettä oikeudellisen perinnän aloittamiselle. Uuva ilmoittaa sähköpostitse tai muulla sopi-vaksi katsomallaan tavalla toimeksiantajalle, kun saatava on siirretty oikeudelliseen perintään ja siitä, miten oikeudellinen perintä tullaan kustannustehokkaasti toteuttamaan.

4.3 Uuvalla ei ole palvelusopimukseen perustuvaa kuluvastuuta oikeudellista perintää hoidettaessa. Tällaisesta kulu-vastuusta voidaan sopia erikseen. Saatavan pääoman ollessa pieni, Uuva ehdottaa pääsääntöisesti suppean haastehakemuksen jättämisestä aiheutuvan kuluriskin siirtämistä toimeksiantajalta Uuvalle.

4.4 Mikäli velallinen suorittaa saatavan pääoman suoraan toimeksiantajalle ohimaksulla, on Uuvalla oikeus viimekädessä oikeudellisen perinnän keinoin periä mahdollisesti suorittamatta jääneet kulut ja muut saatavat velalliselta.

4.5 Mikäli velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi tai velallisen muutoin tiedetään olevan maksukyvytön eikä oikeudelliseen perintään ole mielekästä ryhtyä, saatava siirretään Uuvan harkinnan mukaisesti jälkiperintään. Jälkiperinnässä aktiivisiin perintätoimiin ryhdytään, mikäli velallisen maksukyvyssä tapahtuu olennaisia muutoksia. Uuva voi lisäksi toimittaa toimeksiantajalle luottotappiosuosituksen.

5 Muut oikeudelliset palvelut

5.1 Uuva tarjoaa oikeudellista neuvontaa, riita-asioiden ajamista ja muita oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä palveluja toimeksiantajan käyttöön tämän palvelusopimuksen puitteissa, mutta myös erilliseen toimeksiantosuhteeseen perustuen.

5.2 Alkuneuvottelu oikeudellisten toimenpiteiden luonteesta ja saatavan perintäkelpoisuuden selvittämisestä on toimeksiantajalle maksuton.

Poikkeuksellisesti toimenpiteiden aloittaminen voi edellyttää ennakkomaksua.

Kaikki oikeudellisista toimenpiteistä koituvat kulut pyritään mahdollisuuksien mukaan saattamaan ulkopuolisen tahon (esimerkiksi velallisen tai vakuutusyhtiön) suoritettavaksi.

5.3 Riitaisten saatavien osalta toimeksiantaja vastaa oikeudenkäynnissä mahdollisesti vastapuolelle maksettavaksi tuomituista kuluista. Jos toimeksiantajan riidattomaksi ilmoittama asia osoittautuu vastaajan vastineen tai muun syyn johdosta riitaiseksi, on Uuvalla oikeus veloittaa toimeksiantajalta voimassa olevan hinnaston mukaiset asian hoidosta koituneet oikeudenkäyntikulut, siitä riippumatta onko kanne nostettu toimeksiantajan vai erikseen sovitulla Uuvan kulu-riskillä.

6 Maksukyvyttömyysmenettelyt

6.1 Uuva veloittaa toimeksiantajan asiakkaaseen kohdistu-vasta maksukyvyttömyysmenettelystä (konkurssi, yksityis-henkilön velkajärjestely tai yrityssaneeraus) johtuvista toimenpiteistä toimeksiantajaa, mikäli näin on sovittu.

Mikäli toimeksiantajan kanssa niin sovitaan, Uuva voi jättää toimeksiannoissa myös konkurssiuhkaisen maksukehotuksen tai konkurssihakemuksen. Veloitus näistä toimenpiteistä tapahtuu Uuvan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

7 Sopimuksen voimassaolo

7.1 Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi sopimuksen molemminpuolisesta allekirjoituspäivästä alkaen tai sähköisesti toimitettaessa, kun toimeksiantaja on hyväksynyt palvelusopimuksen ehdot sähköisesti. Molemmissa tapauksissa sopimus astuu voimaan myös, kun ensimmäinen sopimukseen perustuva toimeksianto on toimitettu Uuvalle. Toimeksiannon katsotaan perustuvan sopimukseen, kun toimeksiantaja toimittaa ensimmäisen toimeksiannon Uuvalle vastaanotettuaan palvelusopimuksen liitteineen.

7.2 Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisesta tai muusta päättymisestä huolimatta, Uuvalla on oikeus hoitaa sopimuksen voimassa ollessa aloitetut toimeksiannot lopulliseen päätökseensä.

8 Varojen käyttö

8.1 Uuva säilyttää perintä- ja ulosottotoimien johdosta kertyneet toimeksiantajan varat erillisellä asiakasvaratilillä ja tilittää ne toimeksiantajalle viipymättä.

8.2 Kun saatavaa peritään kuluttajalta, kertyneet varat kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: saatavan viivästyskorko, pääoma, muistutuskulut, perintäkulut ja - palkkiot. Kun saatavaa peritään elinkeinonharjoittajalta (yhtiö, rekisteröity yhdistys, säätiö, toiminimi), kertyneet varat kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä:

perintäkulut ja -palkkiot, saatavan viivästyskorko, muistutuskulu, pääoma

9 Tiedonantovelvollisuus

9.1 Uuva huolehtii perintätoimeksiantoihin liittyvästä viestinnästä suhteessa ulkopuolisiin. Toimeksiantaja pidättäytyy kaikesta viestinnästä suhteessa velallisiinsa perintä-toimeksiannon kestäessä.

9.2 Toimeksiantaja sitoutuu toimittamaan Uuvalle toimeksiannon hoidon kannalta tarpeelliset asia- ja valtakirjat ilman erillistä pyyntöä. Toimeksiantaja vastaa Uuvalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Toimeksiantaja sitoutuu toimeksiantoja Uuvalle toimittaessaan siihen, että toimeksiannot ovat perusteeltaan ja määrältään lainmukaisia ja todellisia. Toimeksiantosuhteen syntyessä ja sen kuluessa, toimeksiantaja sitoutuu ilmoittamaan viivytyksettä Uuvalle, mikäli toimeksiantajan asiakas kiistää toimeksi-antoon perustuvan maksuvelvollisuutensa, perittävänä olevaan saatavaan kohdistuu osasuoritus tai toimeksiantajan tietoon tulee muu asian hoitoon vaikuttava seikka. Mikäli toimeksiantaja rikkoo tiedonantovelvollisuutta, on Uuvalla oikeus korvaukseen niistä vahingoista, mitä rikkomus on aiheuttanut.

10 Muuta

10.1 Uuva ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, tai jonka estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muuten kohtuuttomia toimenpiteitä mahdollisesti syntyvään vahinkoon verrattuna.

Uuva ei missään tapauksissa vastaa välillisistä vahingoista.

10.2 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tämän sopimuksen sisältöä, tulkintaa sekä siihen perustuvia maksusuorituksia koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10.3 Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle