Skip to content

Uuva perintä

Asiantuntevaa ja inhimillistä perintää.

 

Kaikki perintäpalvelut saman katon alta

Uuva perintä kattaa koko perintäprosessin vapaaehtoisesta perinnästä aina oikeudelliseen- ja jälkiperintään. Meillä on perinnästä vuosikymmenten kokemus, jonka aikana olemme viilanneet prosessimme mahdollisimman tehokkaiksi, mutta asiakasystävällisiksi. Pyrimme aina hoitamaan perintätilanteet niin, että maksuvaikeuksista huolimatta asiakkuus jatkuu. 

Perintäpalvelumme avulla asiakkaidesi maksumotivaatio nousee ja kasvattaa samalla oman yrityksesi kannattavuutta. Samalla se auttaa välttämään usein hitaat ja suuria kustannuksia aiheuttavat oikeusprosessit.

Onko sinulla kysyttävää perintäpalveluistamme? Autamme mielellämme!

Katso myös usein kysytyt kysymykset perintää koskien.

 

Periaatteemme perintää koskien

perintätoimisto

Läpinäkyvyys

Kun otat käyttöösi Uuva Cloud-laskutuspalvelun, voit seurata reaaliaikaisesti kaikkia laskuusi liittyviä tapahtumia. Voit  tarkastella laskukohtaisesti mikä on avointen laskujesi tilanne, mitkä ovat perinnässä, mitkä oikeudellisessa perinnässä, käsittelyssä tai ulosotossa. Saat myös yhteyden asiakaspalveluun välittömästi.

 

Tutustu Uuva Cloudiin
Vastuullinen perintä

Vastuullisuus

Toteutamme toiminnassamme vastuullisen perinnän periaatteita. Haluamme vähentää ylivelkaantumista ja auttaa kuluttajia ja yrityksiä pitämään taloutensa tasapainossa. Vastuullisesti toteutettu maksamattoman laskun perintä on laskun lähettäjän, laskun saajan ja koko yhteiskunnan etu.

Lue lisää vastuullisesta perinnästä
Tehokas perintätoimisto

Tehokkuus

Tavoitteenamme on aina löytää ratkaisu, jolla asiakkaamme saavat rahansa mahdollisimman pikaisesti. Au­to­ma­ti­soi­tu pal­ve­lum­me myös mi­ni­moi ma­nu­aa­li­sen työn, joten sinun ei tarvitse huolehtia perinnän kulusta.  Lue, mitä perintätoimisto tekee

 

Asiakkaamme kertovat

Nimetön malli (40)
quote icon

Arvostamme sitä, että tarpeemme käytiin tarkasti läpi, jotta Uuvan oli mahdollista luoda riittävä ymmärrys toiminnastamme. Järjestelmä pystyy taipumaan kompleksiseen kokonaisuuteemme ja yhteistyössä on tahtotila ratkaista haasteemme.

Maarit Helander, Talliosake

Lue koko tarina
Rectangle 1
quote icon

Uuva on apuna Asuntoneuvojan kaikissa osa-alueissa mahdollistamassa uskottavat maksukehotus- sekä perintätoiminnot.

Mikko Finne, Suomen Asuntoneuvoja Oy

Lue koko tarina
Nimetön malli (55)
quote icon

Haimme joustavaa, yrittäjämyönteistä saatavien kotiuttamisen ratkaisua, ja sellaisen Uuvasta saimme. 

Jouni Varpelaide, Wanha Satama Interactive Oy

Lue koko tarina

Näin toimii yritysperintä

Laskun eräpäivä
Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.
Muistutus
El­lei mak­su­suo­ri­tus­ta ole saa­tu, lä­he­te­tään mak­su­muis­tu­tus y­leen­sä seitsemän ar­ki­päi­vän si­säl­lä erä­päi­väs­tä ta­pa­us­koh­tai­set tar­peet ja a­siak­kaan e­tu huo­mi­oi­den.
Maksuvaatimus
Yri­tyk­sil­le ei ole e­rik­seen pe­rin­tä­lais­sa mää­rät­ty ai­kaa mak­su­vaa­ti­muk­sen lä­het­tä­mi­sel­le. Lä­he­täm­me en­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­jeen eli mak­su­vaa­ti­muk­sen ve­lal­li­sel­le yleen­sä seit­se­män ar­ki­päi­vän si­säl­lä erään­ty­nees­tä mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta. En­sim­mäi­ses­sä pe­rin­tä­kir­jees­sä yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.
Tratta
El­lei ve­lal­li­nen mak­sa mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen, trat­ta­uh­kai­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, jos­sa yri­tysve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa seit­se­män vuo­ro­kaut­ta.
Protestointi
El­lei ve­lal­li­nen vie­lä­kään mak­sa, saa­ta­va pro­tes­toi­daan. Saa­ta­van pro­tes­toi­ja on ai­na Uuva Oy. En­nen pro­tes­toin­tia asia­kas­pal­ve­lum­me pyr­kii ole­maan yh­tey­des­sä ve­lal­li­seen ja ker­to­maan sii­tä ai­heu­tu­vis­ta seu­rauk­sis­ta.
Oikeudellinen perintä
Pro­tes­toin­nin jäl­keen saa­ta­va siir­re­tään Uuva Oy:n ar­vi­on pe­rus­teel­la oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista.
Jälkiperintä
Jäl­ki­pe­rin­nän toi­men­pi­teet kos­ke­vat vain hen­ki­lö­yh­ti­öi­tä.
Pyydä tarjous
perintäpalvelut

Näin toimii kuluttajaperintä

Laskun eräpäivä
Al­ku­pe­räi­nen las­ku jää mak­sa­mat­ta erä­päi­vään men­nes­sä.
Muistutus
Ku­lut­ta­ja­pe­rin­näs­sä las­kun erä­päi­vän ja huo­mau­tus­vä­lin on ol­ta­va 14 päi­vää.
1. Maksuvaatimus
1. Maksuvaatimus

En­sim­mäi­nen pe­rin­tä­kir­je eli mak­su­vaa­ti­mus lä­he­te­tään ve­lal­li­sel­le, jos (1) mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 14 päi­vää; (2) em­me ole saa­neet vie­lä mak­su­suo­ri­tus­ta. Mak­su­vaa­ti­muk­ses­sa ku­lut­ta­ja­ve­lal­li­sel­le an­ne­taan mak­su­ai­kaa 12 vuo­ro­kaut­ta.

 

2. Maksuvaatimus
El­lei ve­lal­li­nen ole so­pi­nut mak­sus­ta tai mak­sa­ mää­rä­ajas­sa, lä­he­täm­me toi­sen mak­su­vaa­ti­muk­sen, jos­sa on my­ös mak­su­ai­kaa 12 vuo­ro­kaut­ta. Tar­vit­ta­es­sa olem­me ve­lal­li­seen yh­tey­des­sä my­ös pu­he­li­mit­se.
Oikeudellinen perintä
El­lei ve­lal­li­nen vie­lä­kään mak­sa tai ole so­pi­nut mak­sus­ta, saa­ta­va siir­re­tään Uuva Oy:n te­ke­män ar­vi­on pe­rus­teel­la oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään. Otamme sinuun yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista.
Jälkiperintä
Mi­kä­li ve­lal­li­sen mak­su­ky­ky on huo­no, ei­kä oi­keu­del­li­seen pe­rin­tään ole jär­ke­vä sil­lä het­kel­lä ryh­tyä, siir­räm­me saa­ta­van jäl­ki­pe­rin­tääm­me. Jäl­ki­pe­rin­näs­sä Uuva Oy jat­kaa saa­ta­van pe­rin­tää huo­leh­ti­en myös ve­lan van­hen­tu­mi­sen kat­kai­se­mi­ses­ta. Ve­lal­li­sen mak­su­ky­vyn myö­hem­min pa­ran­tu­es­sa aloi­tam­me oi­keu­del­li­sen pe­rin­nän.
Pyydä tarjous

Usein kysyttyä perinnästä

Mitä hyötyä perintäpalvelustanne on?

Ammattitaidolla ja asiallisesti hoidetulla perinnällä vältetään usein hitaat ja suuria kustannuksia aiheuttavat oikeusprosessit. Pyrimme aina hyvään ja rakentavaan
yhteistyöhön toimeksiantajiemme ja velallisasiakkaiden kanssa.

Perinnän avulla rahankierto nopeutuu, valvomme suoritukset asiakkaamme puolesta päivittäin ja tilitykset suoritetaan laskukohtaisilla viitteillä päivittäin. Pähkinänkuoressa; teet yritystoiminnastasi entistä kannattavampaa kun voit olla varma, että olet maksimoinut varmuuden saada sinulle kuuluvat rahat.

Mitä perintätoimisto tekee?

Pelkkien laskutuspalvelujen tarjoamisen lisäksi Uuva on myös perintätoimisto. Perintätoimiston keskeisin tehtävä on kotiuttaa asiakkailleen heille kuuluvat rahat. 

Perintätoimiston tehtäviin kuuluu muun muassa:
  • Velkojen perintä: Perintätoimisto kerää velkoja velallisilta, jotka jättävät laskunsa maksamatta. 
  • Neuvottelut ja maksusopimukset: Perintätoimisto voi neuvotella asiakkaidensa kanssa maksusopimuksista, jos he ovat taloudellisissa vaikeuksissa eivätkä kykene maksamaan koko velkaansa.
  • Neuvonanto: Monet perintätoimistot tarjoavat myös neuvontaa ja tukea sekä velallisille että velkojille velkaongelmien tai perintäprosessin kysymyksissä.

Nämä toimenpiteet auttavat takamaan, että yritykset saavat maksamattomat laskunsa maksettua ja vähentävät heidän luottotappioidensa määrää.

 

Lue perintätoimiston tehtävistä tarkemmin täältä!

Milloin perintä kannattaa aloittaa?

Kuluttajasaatavien perintä voidaan aloittaa aikaisintaan 14 päivää edellisen kirjeen päiväyksestä, jos maksusuoritusta ei ole tullut.

Yri­tyk­sil­le ei ole e­rik­seen pe­rin­tä­lais­sa mää­rät­ty ai­kaa mak­su­vaa­ti­muk­sen lä­het­tä­mi­sel­le. Me lä­he­täm­me en­sim­mäi­sen pe­rin­tä­kir­jeen eli mak­su­vaa­ti­muk­sen ve­lal­li­sel­le yleen­sä seit­se­män ar­ki­päi­vän si­säl­lä erään­ty­nees­tä mak­su­muis­tu­tuk­ses­ta.

Kuluttaja-ja yritysperinnän kulussa on myös jonkin verran eroja, voit tutustua näihin tarkemmin tämän sivun "Näin toimii yritysperintä" ja "Näin toimii kuluttajaperintä"- osioista.

Mitä perintäpalvelun käyttö maksaa?

Palvelussamme ei ole lainkaan avaus- eikä kuukausimaksua. Vapaaehtoinen perintä on aina maksutonta, ellei jouduta laskuttamaan esimerkiksi sopimusrikkomuksesta.

Jos joudutaan oikeudelliseen perintään, määräytyvät kulut tapauskohtaisesti. Toimeksiantaja maksaa perintäkulujen arvonlisäverot ollessaan arvonlisävelvollinen, mutta nämä voi käsitellä läpimenoeränä ja vähentää omassa verotuksessa.

 

Millaisia kuluja perinnästä tulee asiakkaalleni?

Kuluttajasaatavien kohdalla voidaan lain mukaan vaatia perinnästäa aiheutuvat kohtuulliset perintäkulut. Kuluttajalle lähetetystä maksumuistutuksesta voi lain mukaan vaatia 5 euron huomautuskuluja, sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa. 

Kuluttajasaatavien perintäkulut ovat laissa säännelty ja ne nousevat saatavan pääoman mukaan. Taulukko löytyy perintälain 10. pykälästä.

Yrityssaatavissa perintäkulut ovat aina tapauskohtaisia, johon vaikuttaa tehty työ, pääoman suuruus jne. Niiden osalta ei siis ole olemassa kiinteää hinnastoa. Kysy tarvittaessa lisää myynnistämme!

Miten nopeasti saan rahat?

Perinnän onnistuminen on aina tapauskohtaista ja me Uuvalla teemme parhaamme. Perintätoimiin vaikuttaa aina velallisen maksukyky ja -halu. 

Usein velallinen maksaa saatavan jo ensimmäisen perintäkirjeen jälkeen, mutta joskus velkaa joudutaan perimään pidempään joko jälkiperinnässä tai oikeudellisessa perinnässä.

Meneekö toimeksiantoni automaattisesti oikeudelliseen perintään asti?
Ei mene. Otamme sinuun  yhteyttä ennen oikeudellisen perinnän aloittamista ja keskustelemme asiasta kanssasi.
Joudunko maksamaan perintäkulut itse, jos velallinen ei maksa saatavia perintätoimista huolimatta?

Et. Mikäli velallisen maksukyvyttömyydestä johtuen saatavia ei saada perittyä, jäävät perintäkulut Uuvan tappioksi.  Näin voi käydä esimerkiksi jos velallinen kuolee tai asetetaan konkurssiin, eikä pesällä ole varoja velan maksamiseen. 

Usein perintää kuitenkin jatketaan joko siirtämällä saatava jälkiperintään tai laatimalla saatavasta haastehakemus toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Oikea menettelytapa selvitetään aina tapauskohtaisesti.

Voimmeko auttaa?

Kaipaisitko ryhtiliikettä laskutukseen? Haluatko varmistaa, että saat rahasi niin, ettei sinun tarvitse itse huolehtia asiasta?

Konsultoimme mielellämme, miten kotiutat saatavasi mahdollisimman suurella varmuudella.

Jätä allaolevalle lomakkeelle yhteystietosi, niin saat sähköpostiisi lisätietolomakkeen täytettäväksi.